top of page

Grøn framtid – med insekt

Larvar er skapt for å ete matsvinn, danne proteinar og gjødsle jorda.
Med insekt kan me både produsere meir mat og ta betre vare på naturen.

På terskelen til industriell produksjon

Invertapro er spesialistar på å utnytte lokalt matsvinn og restråstoff til insektproduksjon.

Me har utvikla Norges første pilotfabrikk, basert på ei lang rekke forsking- og utviklingsprosjekt. Sidan 2016 har me opparbeida nødvendig kompetanse om biologi, automatisering og sluttprodukt.

Invertapro er i ferd med å ta steget til automatisert kommersiell produksjon i ein større fabrikk. Då jobbar me samtidig for industriell symbiose med andre næringar, for å få maksimalt ut av ressursane i ein samansett næringsflyt.

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, robot

Små larvar med stor klimaeffekt

Ein grundig livsløpsanalyse samanlikna våre produkt med rådane fôrmiddel til fiskeoppdrett, og viste:

 

  • 90 % reduserte klimautslepp

  • 99 % mindre bruk av areal og vatn (samanlikna med soya)

BIR og Invertapro gjorde også ein livs-løpsanalyse for håndtering av matavfall, og fann 86 % betre klimaeffekt enn beste alternativ, som var biogass.

 

Difor skal Invertapro og BIR samarbeide om sortering til det nye biogassanlegget på vestlandet.

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

I vår produksjonsmodell går ingen ressursar tapt

Invertapro nyttar restråstoff og tidlegare næringsmiddel frå vårt nærområde til produksjon. Alt som ikkje vert til proteinrike larvar vert til gjødsel. Slik går ingen ressursar tapt i vår produksjon.

invertapro circular circularity sirkulær
Produkt a

Våre produkt - Fôr og mat

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

Insekt til produksjonsdyr

Invertapro jobbar med å utvikle insektbaserte fôrprodukt til laksefisk og fjørfe. Me deltar i fleire FoU-prosjekt med kundar og fôr-produsentar.

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose

Insekt til kjæledyr

Invertapro jobbar med å utvikle berekraftig hundefôr. Insekt har god ernæring, er hypo-allergent, og kan bidra til auka appetitt.

Våre produkt - Plantenæring

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose, bløme, frass, plantenæring

I tillegg til proteinrike larvar, får Invertapro frass, som er larvelort og insektskall. Dette er eit godt universalgjødsel og biostimulant.

Invertapro, Larveriet, Insektproduksjon, spiselige larver, insekter, sirkulær økonomi, bærekraft, matproduksjon, industriell symbiose, bløme, frass, plantenæring, gjødsel, jordforbedrer økologisk

Bløme til landbruk

Bløme er godkjend for økologisk bruk, og har NPK 3-2-3. Det er ein naturleg tørr jordbetrar, biostimulant og gjødsel, og ei fornybar kjelde til fosfor.

Meld deg på vårt nyheitsbrev

bottom of page